کبالت اکتات

نوشته شده توسط webmaster در تاریخ د, 06/15/1400 - 17:57
کبالت اکتات

مشخصات

اوﮐﺘﺎت ﮐﺒﺎﻟﺖ ﮐﻪ در اﺻﻄﻼح ﺑﻪ آن ﺧﺸﮏ ﮐﻦ ﮐﺒﺎﻟﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﯾﮏ ﺧﺸﮏ ﮐﻦ ﺳـﻄﺤﯽ  و اﮐﺴـﯿﺪ  ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﺸﮏ ﮐﻦ ﻫﺎي ﮐﻤﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

کاربرد

  • ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺰور در واﮐﻨﺶ ﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ
  •  رﻧﮓ و رزﯾﻦ
  • رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮي
  • ﺟﻮﻫﺮ