بازدید اتحادیه شیمیدانان روسیه و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی از غرفه شرکت آرمان صنعت پویش کیمیا در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست