هفدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست

Submitted by admin on Sun, 09/17/2023 - 09:27

ایران پلاست ۲۶ الی ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۲ محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران
نانوپویش و آرمان صنعت

هفدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست

سالن ۷ غرفه ۳۲۸