پراکسیدهای آلی مورد استفاده در واحدهای پلیمری

نوشته شده توسط safari در تاریخ د, 10/20/1400 - 16:04
پراکسیدهای آلی مورد استفاده در واحدهای پلیمری

ترکیباتی که در دمای اطاق پایدار و در دماهای بالاتر ناپایدار بوده و به راحتی تجزیه شده و تولید رادیکال آزاد فعال (ناپایدار) می کنند، قادرند پلیمریزاسیون منومرهای غیر اشباع و رزینها را شروع کنند. ترکیبات پراکسید آلی و هیدرو پراکسیدها بصورت گسترده ای بعنوان آغازگرهای واکنشهای پلیمریزاسیون رادیکال آزاد در صنایع مختلف از جمله سنتز رزینها و امولسیونها پلیمری برای پلاستیکها، پوششها، لاستیکها، چسبها و غیره استفاده می شوند این ترکیبات در پوششهای دو جزئی که تشکیل فیلم آنها بر اساس پلیمریزاسیون رزینهای غیر اشباع یا کوپلیمریزاسیون آنها با منومرها می باشند استفاده میشوند که در این گروه بیشترین کاربرد مربوط به پوششهای پایه پلی استر غیر اشباع و رزینهای اکریلیک است.

ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف

Di-tertiary-butylperoxide، Di(2-ethylhexyl)peroxydicarbonate، Tert butyl peroxy benzoate، Lauryl Peroxide و ... برای پخت رزینهای پلی استر غیر اشباع، پلی استایرن، پلی ونیل استات، پلی اتیلن خطی و غیره استفاده می شوند.